SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

phone    0912.588.373
   0912588373
   0912588373
  0912588373
  0912588373

Tê thu 90º nhựa PVDF, loại dài

Mã sản phẩm:

- Đầu nối dài
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại + hàn điện trở
- Phụ kiện đúc
- Nhựa PVDF tự nhiên

Chi tiết sản phẩm

  • Tee reduced
  • long spigot
  • Butt + IR + HPF-welding
  • injection moulded
  • PVDF natural
Dimension                Code                                        Detail                                                    Unit                   Weight
110/90 30.065.1190.33 110/90 SDR33 ISO S-16 piece 1.07
160/90 30.065.1690.33 160/90 SDR33 ISO S-16 piece 2.4
160/110 30.065.1611.33 160/110 SDR33 ISO S-16 piece 2.7
225/160 30.065.2216.33 225/160 SDR33 MOP 10 bar piece 4.32
63/20 30.065.6320.21 63/20 SDR21 ISO S-10 piece 0.221
63/25 30.065.6325.21 63/25 SDR21 ISO S-10 piece 0.221
63/32 30.065.6332.21 63/32 SDR21 ISO S-10 piece 0.221
63/50 30.065.6350.21 63/50 SDR21 ISO S-10 piece 0.17
90/63 30.065.9063.21 90/63 SDR21 ISO S-10 piece 0.7
110/63 30.065.1163.21 110/63 SDR21 ISO S-10 piece 0.99
110/90 30.065.1190.21 110/90 SDR21 ISO S-10 piece 1.37
160/63 30.065.1663.21 160/63 SDR21 ISO S-10 piece 2.837
160/90 30.065.1690.21 160/90 SDR21 ISO S-10 piece 3.25
160/110 30.065.1611.21 160/110 SDR21 ISO S-10 piece 3.49
225/110 30.065.2211.21 225/110 SDR21 ISO S-10 piece 5.697
90/63 30.065.9063.31 90/63 SDR33/21 MOP 10 bar piece 0.582
110/63 30.065.1163.31 110/63 SDR33/21 MOP 10 bar piece 1.03
160/63 30.065.1663.31 160/63 SDR33/21 MOP 10 bar piece 2.055
160/90 30.065.1690.31 160/90 SDR33/21 MOP 10 bar piece 2.52
160/110 30.065.1611.31 160/110 SDR33/21 MOP 10 bar piece 2.83
225/90 30.065.2290.31 225/90 SDR33/21 MOP 10 bar piece 4.401
225/110 30.065.2211.31 225/110 SDR33/21 MOP 10 bar piece 4.2

 

Thong ke