Ống và phụ kiện CPVC có khả năng làm việc tốt với các môi trường hóa chất như axit, bazơ, kiềm, muối ở nhiệt độ cao (lên tới 95°C). Hệ thống ống CPVC thường được dùng với các hệ thống đường ống công nghệ, đường ống vận chuyển các hóa chất nóng. Ống và phụ kiện CPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn SCH80/SCH40 ASTM D1784, dùng phương pháp nối keo dán
Thong ke